OGŁOSZENIE

Informacja uzupełniająca Koordynatora Projektu do Protokołu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu z dnia 28.010.2009r.:
W związku z niespełnieniem przez Sebastiana Cieciorowskiego wymogów formalnych (złożenie do dnia 30.10.2009r. potwierdzonej przez rodziców ostatecznej deklaracji uczestnictwa) i rezygnacją Ernesta Tomaszewskiego z udziału w projekcie (w oparciu o Regulamin Rekrutacji paragraf 4 punkty 6-10) Koordynator Projektu decyzją administracyjną wyżej wymienionych uczestników przenosi na listę rezerwową a w ich miejsca na podstawowej liście uczestników projektu dopisuje: Dawida Choinackiego i Karola Dominika.

Koordynator Projektu
Robert Wójcik


Opatów, dn. 30.10.2009r.

-------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji realizowanym przez Biuro Projektu ?Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej? przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie   informuję, że Córka  Państwa  zakwalifikowana została do uczestnictwa w Projekcie ?Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej? dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z tym faktem pragnę zaprosić Państwa  na Spotkanie Informacyjno ? Promocyjne Rodziców wszystkich uczestników Projektu. Odbędzie się ono w dniu 28 października 2009 r. o godzinie 15.30 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie. Obecni na spotkaniu będą Dyrektor Szkoły, Koordynator Projektu i Kadra Realizujące  Projekt ?Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej?.

Porządek spotkania:
- Prezentacja projektu ?Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej?
- Przedstawienie stanu realizacji projektu
- Prezentacja kadry zaangażowanej w realizację projektu
- Przedstawienie wyników rekrutacji i podziału na grupy uczestników
- Przedstawienie Harmonogramu realizacji Projektu
- Prezentacja Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji projektu
- Wyjaśnienie wszelkich pytań i wątpliwości zainteresowanych w związanych z wdrażanym projektem
- Podpisanie przez Rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie  Deklaracji Uczestnictwa
- Informacje o liście rezerwowej

Koordynator Projektu
Robert Wójcik

Opatów, dn. 27.10.2009r.


-------------------------------------------------------------------

Protokół przeprowadzenia rekrutacji do Projektu:

 

 

"Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej"realizowanego przez Gminę Opatów i Samorządowy Zespół  Szkół Nr 1- Szkołę Podstawową Nr 1 w Opatowie  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 27.10.2009r. bazując na:
§ 3 Zasady rekrutacji i kryteria uczestnictwa w Projekcie
§ 4 Zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: "Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej"
W oparciu o punkt 1 § 4 powołana została  na mocy postanowienia Koordynatora Projektu  Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Projektu i Dyrektor Szkoły.  Zgodnie z procedurami przeprowadzona została  analiza aplikacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie  do projektu: "Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej".
Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszystkie aplikacje uczniowskie spełniają wymogi formalne.

Złożone aplikacje nie naruszają zasady proporcjonalnego dostępu kobiet i mężczyzn (dziewcząt i chłopców) do Projektu. W związku z ty nie ma zastosowania punkt 3 §4.
Następnie członkowie Komisji stwierdzili, że nie ma zastosowania także punkt 4 § 4. gdyż zainteresowanie uczestnictwem w Projekcie nie wyczerpuje  znamion dużego (3 osoby ponad limit przyjęć).
W związku zaistniałymi faktami podjęto jednogłośnie decyzję o zastosowaniu w rekrutacji  punktów 5 i 6 paragraf 3  oraz 2 § 4.
Bazując na rejestrze zgłoszeń kandydat ów ustalono listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie "Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
O przyjęci decydowała wyłącznie kolejność zgłoszeń kandydatów.
Do grupy 1 zakwalifikowano 10 uczniów klas 4-tych:

Kościuk Agnieszka
Mendyk Filip
Tomaszewski Ernest
Czekaj Patrycja
Kujszczyk Weronika
Cieciorowski Sebastian
Twaróg Kamil
Socha Angelika
Słomka Adrian
Pater Wiktoria
Na Liście Rezerwowych do tej grupy znalazł się
1. Chojnacki Dawid

Do pozostałych 3 grup zakwalifikowano 30 uczniów klas 5-tych i 6-tych:
Dzioba Karolina
Masternak Roksana
Gołyska Natalia
Przygoda Marcel
Bogdańska Katarzyna
Cieniek Kamila
Banaś Aleksandra
Mendyk Daria
Nowak Sandra
Chrapek Krystian
Wosik Mateusz
Pobratyn Paweł
Kalita Bartosz
Sarnecki Dominik
Stępień Krystian
Słota Karolina
Sierpniak Jan
Rabczyński Emil
Pruś Bartłomiej
Tworek Katarzyna
Pierściński Damian
Jakubowski Bartosz
Bocheński Maciej
Krajewski Robert
Dec Kewin
Jamik Angelika
Krajewska Angelika
Ziółkowska Katarzyna
Krajewska Sandra
Graboń Kamil
Na Liście Rezerwowych do tej grupy znaleźli się:
1.  Dominik Karol
2. Korycki Radosław
Na tym posiedzenie komisji rekrutacyjnej się zakończyło. Koordynator Projektu przygotował pisemną informację do uczniów i ich rodziców o wynikach rekrutacji.  
Dyrektor Szkoły
Ryszard  Wosik

Koordynator Projektu
Robert Wójcik

Opatów, dn. 27.10.2009r.


-------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W związku z przyznaniem  dla Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1-Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: "Edukacyjne SOS-program wsparcia uczniów szkoły podstawowej". Informujemy, że od 1 października 2009r. w SZS Nr 1 - Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie rozpoczynamy proces realizacji w/w projektu

OGŁOSZENIE


W związku z przyznaniem dla Gminy Opatów/Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 -Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu:
"EDUKACYJNE SOS - PROGRAM WSPARCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ" NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: WND-POKL.09.01.02-26-299/09

OGŁASZAM NABÓR DO UCZESTNICTWA W W/W PROJEKCIE DLA 40 UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS: CZWARTYCH, PIĄTYCH I SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPATOWIE  

PROJEKT ZAKŁADA WSPARCIE EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W NAUCE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

ZAJĘCIA TE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZTERECH DZIESIĘCIOOSOBOWYCH GRUPACH  UCZNIÓW:

"Matematyka bez tajemnic" zajęcia edukacyjne z matematyki
mają one na celu uzupełnić podstawowe braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, nauczyć logicznego myślenia i wykorzystania wiedzy w praktyce, przełamać niechęć do przedmiotów ścisłych
"Mały badacz przyrody" zajęcia edukacyjne z przyrody
uzupełnią podstawowe braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, rozwiną zainteresowania przyrodnicze wśród uczestników, ukształtowanie aktywnych postaw wobec przyrody i własnej nauki.
"Przedmiotowe SOS" zajęcia edukacyjne z języka angielskiego
będą nastawione na konwersację, ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania języka w życiu codziennym oraz ćwiczenia umiejętności znalezienia się na rynku pracy. Będą prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem form zabawowych i środków technicznych.

Zajęcia realizować będzie odpowiednio dobrana, doświadczona  kadra pedagogiczna
Zajęcia realizowane w ramach projektu będą odbywały się od poniedziałku do soboty po zajęciach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie.
W trakcie zajęć dla uczniów zostanie zapewniony catering,
Powrotu po zajęciach środkami lokomocji do domu.
Nauka na nich prowadzona będzie głównie poprzez doświadczanie i zabawę z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych, aby przez odkrywanie i działanie móc skonfrontować dotychczasową wiedzę teoretyczną z praktyką.
Każdy uczeń otrzyma wsparcie psychologiczne, które powinno pobudzić aspiracje edukacyjne i poznawcze uczniów, oraz zdiagnozować ich potrzeby,
Uczniowie uczestniczący w projekcie doposażeni zostaną w zestaw przyborów biurowych dla realizacji projektu

Uczestnicy projektu będą mieli prawo do czterech nieodpłatnych wyjazdów edukacyjnych:
trzech jednodniowych: Bałtów-Krzemionki,  Kielce-Kadzielnia-Jaskinia Raj, Kraków-Wieliczka-Instytut Językowy, oraz jednego 4 dniowego do Zakopanego

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni zgromadzić następujące dokumenty:
- WYPEŁNIONY PRZEZ UCZNIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
- KOPIĘ LEGITYMACJI SZKOLNEJ,
- OŚWIADCZENIA RODZICÓW O WYRAŻENIU ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECKA W PROJEKCIE,
- ZGODĘ RODZICÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU,
- OPINIĘ NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO-WSKAZUJĄCĄ BRAKI EDUKACYJNE UCZNIA

Komplet w/w dokumentów do pobrania:
- w Biurze Projektu (w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów 1 piętro pion administracyjny szkoły). Komplet wypełnionych dokumentów proszę składać w Biurze do 26.10.2009r..
- na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty uczestnika
DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZYJĘTYCH BĘDZIE 40 UCZNIÓW.
O przyjęciu decyduje, spełnienie wymagań formalnych przez zgłaszających się, zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, oraz kolejność zgłoszeń.

Koordynator Projektu
Robert Wójcik
Opatów, dn. 15.10.2009r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Spotkanie informacyjne-promocyjne z rodzicami